Billetsalgs Vilkår og betingelser:

Aftalens omfang
Billetsalg ApS stiller et online salgsværktøj til rådighed for arrangøren og formidler på dennes vegne salg af billetter.

Arrangement informationer
Billetsalg ApS kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende. Arrangøren accepterer, at Billetsalg ApS opbevarer information om arrangøren og arrangørens arrangementer. Arrangøren har ansvaret for at oplysninger, der videregives til deltagerne er korrekte og fyldestgørende. Det er arrangørens forpligtelse at tjekke salgssiden samt teste at billetterne fremstå korrekte. Arrangøren kan frit ændre i egne arrangementer så længe der ikke er nogen tilmeldte. Visse oplysninger låses af systemet efter første deltager har registreret sig.

Immaterielle rettigheder
Arrangøren indestår for, at det af arrangøren anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der sag mod Billetsalg ApS med påstand om retskrænkelse, giver Billetsalg ApS arrangøren skriftlig meddelelse via e-mail herom, og arrangøren overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at holde Billetsalg ApS skadesløs for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Aflysning
Aflyser arrangøren sit arrangement skal denne sørge for også at aflyse eventen på Billetsalg.dk med det samme uden ophold samt skriftligt informerer Billetsalg. Da Billetsalg kun benyttes som online billetservice for arrangøren og afregner arrangøren er det 100% arrangørens pligt og ansvar at sikre at billetkøberen får sin penge retur. Billet- og betalingsgebyrer tilbageføres ikke fra Billetsalg.dk ApS.
Såfremt arrangøren ønsker det, kan Billetsalg.dk hjælpe med at sætte penge retur til hver enkelt billetkøber, mod at Billetsalg afregnes 500 kr. i engangs opstart omkostning samt 25 kr. ex moms pr. billetkøber som arrangøren ønsker Billetsalg skal give penge retur. Billetsalg kan dog kun give billetkøberne penge retur såfremt arrangøren på forhånd har indbetalt pengene til Billetsalg, såfremt disse allerede er afregnet, såfremt Billetsalg.dk ApS ikke allerede har afregnet arrangøren, vil Billetsalg.dk ApS være berettiget til at give Billetkøberne penge retur og fremsende faktura til arrangøren jvf. ovenstående.

Priser og gebyrer
Arrangøren fastsætter den vejledende udsalgspris for sine billetter.
Billetsalg ApS og arrangøren har i separat mail aftalt om Billetsalg er berettiget til at opkræve et billetgebyr hos billetkøbere, som alene tilfalder Billetsalg ApS eller om Billetsalg afregnes det på forhånd aftalt beløb indeholdt i billetprisen inden arrangøren afregnes. Arrangøren kan til enhver tid via sit eget login til Billetsalg.dk se hvorledes der afregnes og se alle afregningsbilag samt evt manglende afregninger for købte billetter.
Administrationsomkostning vil ligeledes blive opkrævet hos billetkøbere og dette beløb tilfalder udelukkende Billetsalg.dk, med mindre andet er aftalt.

Afregning
Ved formidling af salg af billetter modtager Billetsalg ApS betaling fra billetkøberen.
Billetsalg ApS udbetaler billettens pris til arrangøren dog fratrukket den aftalte pris til Billetsalg for sin ydelse samt administrationsomkostning, under forudsætning af at købet er effektueret, således at billetkøberen kan fastholdes på købet. Endelig udbetaling til arrangøren foretages ugen efter event afholdelse, eller hver uge alt efter det aftalte, udbetales der på ugeplan vil dette medføre en mindre omkostning anført som ”uge afregning”. I tilfælde af ugeafregning til sigtes det at arrangøren hver onsdag kan se sit afregningsbilag for den forgangne uge via sit login til billetsalg.dk, selve afregningen udbetales ligeledes hver efterfølgende uge senest fredag. I Sommerferien – ved juletid og ved helligdage, kan der opleves at ugeafregning er forsinket grundet ferie.

Såfremt arrangøren ikke gennemfører arrangementet, er arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne aftale ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer og Billetsalg ApS refunderer købesummen med fradrag af billet- og administrations omkostning til billetkøberen. Såfremt penge for billetsalget allerede er overført til arrangøren, er det 100% arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til ansvar at sikre at billetkøerne refunderes.
Arrangøren kan ikke rejse krav overfor hverken Billetsalg ApS eller Billetkøber om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer. Billetsalg ApS er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken Arrangøren eller Billetkøberne
Enhver ekstra omkostning som Billetsalg.dk ApS måtte blive påført, af den til enhver tid valgte betalingssamarbejdspartner eller fra anden side, vil blive modregnet eller faktureret til arrangøren. Dette kan til eksempel være indsigelse fra kunder som har købt og betalt billetter, men som grundet vilkår fra arrangørens side som gør at kunden ikke kan få sin vare / arrangement som forventet.

Ansvar
Billetsalg ApS er alene formidler af billetsalg og påtager sig intet ansvar over for billetkøberne for arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra billetkøber over kvaliteten af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet, herunder aflysning.
Arrangøren er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til Billetsalg ApS og videregives af denne til billetkøberne. Modtager Billetsalg ApS opkrævning fra PBS eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en billetkøber, videre faktureres beløbet til arrangøren. Beløbet vil blive modregnet i arrangørens tilgodehavende beløb. Såfremt arrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos Billetsalg ApS skal arrangøren inden 7 dage betale Billetsalg ApS det fakturerede beløb.

Data
De data som billetsalg optager fra en billetkøber i forbindelse med salget af en billet, vil arrangøren have mulighed for at sende mails ud til efterfølgende, dog må arrangøren ikke sende mails eller SMS ud til billetkøberne på egen hånd såfremt dette ikke fremgår tydeligt på arrangørens billetkøbssiden hos billetsalg. Billetsalg.dk har alle rettigheder til at udsende mails/SMS til alle billetkøbere som bliver oprettet via arrangørens billetsalgssider hos billetsalg.dk

Hjemmeside eller App
Såfremt Billetsalg står for at lave jeres hjemmeside eller App, som en del af aftalen eller separat aftale, vil indhold, tekster og billeder på hjemmesiden være 100% jeres ansvar. Hjemmeside eller App vil være jeres ejendom. Omkostningen for at udarbejde og vedligeholde hjemmesiden eller appen aftales separat. Skulle i vælge at benytte andre billetsalgs leverandører, kan i fortsætte med at benytte hjemmeside eller App lavet af Billetsalg.dk, via Billetsalg.dk eller få det hele overført til jer selv eller anden extern firma efter jeres ønske, dog vil i skulle dække omkostninger i forbindelse med overførelse samt 975 kr. ex moms til Billetsalg.dk for den tid der bruges til overførelse.
Ud over udarbejdelse / vedligeholdelse vil der være en månedlig leje til at dække hostning, backup samt automatisk opdatering til nye platforme på 295 kr. ex moms pr hjemmeside/App. Lejeomkostning vil blive faktureret 12 måneder forud og kan opsiges til udgangen af et kalenderår + 6 måneder. Såfremt i benytter egen betalingsgateway fremsendes faktura med 8 dages netto, såfremt i benytter billetsalg.dks betalingsgateway vil lejeomkostning blive fratrukket på afregningsbilag.

Ombytning eller annullering af billetter
Såfremt en kunde ønsker en billet annulleret eller om byttet, kan dette kun ske via jer som udbyder, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt. Det vil sige at kunden skal henvende sig til jer og i skal selv via jeres login hos billetsalg.dk slette eller om bytte billetten. Billetsalg.dk kan betale penge retur til kunden via kundens kreditkort, såfremt der er købt og betalt gennem billetsalg.dks betalingsgateway, såfremt billetsalg.dk skal gøre dette pålægges kunden en omkostning på 25 kr. inkl moms pr. billet der tilbagebetales, samt administrations omkostning og billetgebyr refunderes ikke.

Aftalens varighed
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, er denne aftale eksklusiv og kan opsiges fra begges sider med løbende år + 12 måneder, dette betyder at I som arrangør kun må benytte billetsalg.dk som jeres billet-udbyder/udsteder. Skulle I ønske at skifte/stoppe før udløb af denne aftale, kan dette ske mod betaling af forventet indtjening til billetsalg.dk for den resterende periode, som afgøres ved Jeres samlede billetsalg fra året forud, eller som minimum kr. 2500 ex moms.

DATABEHANDLERAFTALE
Billetsalg.dk er den dataansvarlige i forhold til alle data som billet køberne angiver for at købe sin billet. Eventudbyderen er den ansvarlige Databehandler. I forhold til billet køberne accepterer billet køberne som kunde, at Billetsalg.dk ApS opbevarer de af kunden afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb, I forbindelse med en billet købers oprettelse af konto hos billetsalg.dk godkendes følgende af billet køberen: https://www.billetsalg.dk/Terms/Conditions

Billetsalg.dk ApS optager i forbindelse med oprettelse af konto hos billetsalg.dk kundens accept på at vi må overdrager informationer til den arrangør der afholder det pågældende event som kunden har købt billet til.

Du har som Eventudbyder mulighed for at trække data ud på dine billetkøbere, disse data bekræfter du hermed kun må benyttes i forbindelse med at give kunden den bedst mulige service, i forhold til det event som der er købt billet til. Du bekræfter hermed ligeledes at alle persondata som trækkes fra billetsalg.dk, bliver slettet senest 30 dage efter endt event og såfremt der er sendt e-mail via egen mailplatform, skal denne/disse ligeledes slettes senest 30 dage efter endt event.

DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN OG DATABESKYTTELSESLOVEN
I forbindelse med dig som eventudbyders oprettelse af en konto hos Billetsalg.dk, angiver du som eventudbyder kun virksomhedsdata så som:
Firma navn
Firma adresse
Firma postnummer & Firma By
Firma mail
Firma telefonnummer
Firma bank navn
Firma bank reg. nummer
Firma bank konto nummer
Firma CVR nummer
Kontakt navn
Kontakt telefon
Kontakt mail

I forbindelse med billet køberens oprettelse af en konto hos Billetsalg.dk, angiver billetkøberen kun almindelige persondata så som:
navn
adresse, postnr. – by - land
e-mail
telefonnummer
fødselsår
køn

Ved køb af billetter til enkelte events bede vi kunden om yderligere oplysninger så som:
kørekort nummer
nummerplade
T-shirt størrelser
klassetrin

Billetsalg.dk opbevarer kun de data, som billetkøberen selv har indtastet i vores system.

Det er kun Billetsalg.dk ApS og dig som Eventudbyder, der har adgang til billet køberens data.

Vi beder kun om de oplysninger som er nødvendige for, at vi kan oprette billetkøberen som bruger på billetsalg.dk og lave den ønskede billet.

Databehandlingen i forbindelse med betalingen af billetter, foregår ligeledes af certificeret 3. part hvor billetkøberen separat godkender sine data i forbindelse med sin betaling.

Vi opbevarer billet køberens indtastede data, på egne servere hos ekstern certificeret hostnings udbyder, som vi har indgået databehandleraftale med. Billetkøberen og du som event udbyder kan via egen konto hos billetsalg.dk, når som helst, se alle billet køberens indtastede data på billetsalg.dk platform og berigtige/opdatere oplysningerne på dig som eventudbyder og du vil kunne se de billetter dinekunder har købt. Ønsker du din konto slettet hos billetsalg.dk, vil vi sørge for at dine oplysninger hos os bliver slettet hos billetsalg.dk. Vi sletter din konto efter endt afregning efter du har bedt om dette men de af dig indtastede oplysninger og købte billetter opbevarer vi i op til 5 år efter dine kunders sidste købte billet, dette gøres for at tilfredsstille myndigheder og dig som eventudbyder, så vi kan fremvise dokumentation for afregninger eller købsstatistik på forlangende fra myndigheder eller dig, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Hvis du ønsker at klage, vil vi meget gerne høre fra dig først, skriv gerne til os via vores kontakt formular, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

Opload af egne data:
Som eventudbyder har du mulighed for at oploade egne data til styring af Sponsorer og medlemsdatabaser, du bekræfter herved at alle person- og firma-data som indtastes af dig/jer på jeres konto hos billetsalg.dk eller i oploader er i selv dataansvarlige for og har sikret jer forudgående accept fra de enkelte ejere af data før disse indtastes / oploades på jeres platform hos Billetsalg.dk.

Nyhedsbreve
Du/I har mulighed for at sende nyhedsbreve ud til jeres kunder via Billetsalg.dk. Dette skal benyttes med omtanke og må kun benyttes i forbindelse med informationer omkring jeres events og der må kun sendes ud til de billet købere der i forbindelse med sit køb af billetter har angivet ”ja tak” til nyhedsbreve fra billetsalg.dk.
Billetsalg.dk
CVR-nr: 10 14 77 51
Kontakt os - Klik her