Arrow down Search Shopping cart Link arrow right facebook linkedin facebook messenger mail minus plus Information Location Calendar Home Ticket
  • Beskrivelse
  • Praktisk info
  • Lokation

ØNSKER DU AT SIKRE DIT BARN SUNDE UDVIKLINGER MED UDSIGT TIL ET UNGDOMS- OG VOKSENLIV MED TRIVSEL I VELFUNGERENDE RELATIONER? 

Cand.psych Frida Nøddebo Nyrup leverer et spændende, overraskende og lærerigt foredrag.


Foredragets hovedformål er at give et indblik i nyere viden om, hvordan vi som voksne kan støtte børn i sunde udviklinger. Aktuelt har vi en del unge, der mistrives. Der er mange faktorer, der kan bidrage til denne mistrivsel. I dette foredrag vil der blive sat fokus på, hvordan vi som voksne kan støtte børns følelsesmæssige og gryende seksuelle udvikling, som er områder, der i væsentlig grad kan bidrage til mistrivel i ungdomsårene og videre ind i voksenlivet.

Det kniber med formidling af den viden, vi faktisk har og desværre er emnet endnu kun sporadisk  nævnt i Sundhedsstyrelsens publikationer som fx den fra 2021: ”Sunde børn : Til forældre med børn i alderen 0-2 år”, men der er tegn på, at der også her snart kommer fokus på området. For det er meget væsentlige udviklinger, som tager deres begyndelse allerede i spædbarnsalderen og op gennem barndommen.

Det uheldige er dog, at de fleste daginstitutioner ingen politik har på området, og også ofte er præget af manglende viden om i alt fald den gryende seksuelle udvikling. Daginstitutionsområdet har nærmest i afmagt lukket ned for hele området, hvilket er forståeligt, da det er meget vanskeligt at navigere i et samfund, som er meget seksualiseret, mens det samtidig er præget af negativitet og misforståelser, når til taler om mindre børns behov for at blive mødt anerkendende på deres kropslige nysgerrighed. Daginstitutionsområdet er nemlig også nødt til at beskytte deres personale mod beskyldninger om fx krænkelser af børn, eller problematikker omkring børn, der har krænket hinanden. I en sådan situation med manglende viden og en praksis, der afviser kropslig nysgerrighed i daginstitutioner, er det meget forståeligt, at også forældre – i bedste mening – kommer til at gøre skade på både børns følelsesmæssige og gryende seksuelle udvikling.

Uden, at vi præcist kan vide, hvor meget den aktuelle praksis bidrager til den aktuelle mistrivsel, som vi ser hos en stor procentdel af unge mennesker, så er der forhold, som giver anledning til eftertanke. Fx er det netop de generationer, som er vokset op i en periode med manglende accept af børns nysgerrighed på kroppen, hvor en stor del i dag har det svært i ungdomslivet. Et par af de bemærkelsesværdige forhold kan opsummeres som følgende:

•    Vi har som samfund i stigende grad tabuiseret og lukket ned for børns gryende seksuelle udvikling fra omkring år 2000.

•    Sundhedsstyrelsens trivselsundersøgelse viser, at 34,4 % af unge kvinder mellem 16 og 24 år har psykiske udfordringer. De har haft deres barndom i en periode med manglende accept af børns kropslige nysgerrighed.

•    Op til 52 % af unge kvinder rapporterer om mindst 1 seksuel dysfunktion. De har også haft deres barndom i en periode med manglende accept af børns kropslige nysgerrighed.

•    Antallet af anmeldte seksualforbrydelser steg fra omkring år 2017 til det firdobbelte af, hvad det ellers har været gennem mange år. De årgange, som i år 2017 var midt i teenageårene og dermed begyndende aktive mht. voksenseksualitet, er født omkring år 2000, hvor vi som samfund lukkede ned for børns nysgerrighed på kroppen.

•    Center for Seksuelle Overgreb” på Rigshospitalet meddelte i 2020, at mere end 40 % af alle krænkere, på dette tidspunkt, var unge under 18 år. Igen er det de årgange, der er vokset op i en periode med manglende accept af børns kropslige nysgerrighed, som er i fokus. Vi taler om årgange, hvor voksne i ringe udstrækning har støttet i opbygningen af sunde social-seksuelle kompetencer som nu står for en forholdvis stor del af de krænkelser, der er kommet til myndighedernes kendskab.

Så længe der ikke er lavet konkrete undersøgelser, kan vi ikke ud fra ovenstående med sikkerhed sige, at en underkendelse af de nævnte udviklinger, giver udfordringer for vores børn, når de bliver teenagere og voksne. Imidlertid har vi masser af anden viden, som alt sammen peger i retning af, at det har omkostninger at modarbejde børns naturlige trang til at sikre medfødte udviklinger. 

I øvrigt minder den aktuelle situation med ca. 25 års tiltagende tabubelægning af børns gryende seksuelle udvikling, om de forhold, der herskede på Freuds tid. Vi ser fx gentagelser af de mønstre, som Freud pegede på først i 1900 tallet. Dengang så man forholdvis mange neuroser, som Freud mente, havde rod i en underkendelse af barndommens seksualitet. Det, man dengang kaldte neuroser, svarer til det, vi i dag diagnostiserer som angst, spiseforstyrrelser, OCD osv.

Dertil er der også tegn på, at man som ung sagtens have seksuelle udfordringer uden, at det nødvendigvis slår ud som mistrivsel på andre områder, hvilket især gælder for unge kvinder.

Vi ved også, at vi kan forebygge seksuelle overgreb og uheldige seksuelle udviklinger ved at imødekomme børns behov for voksne, der støtter og fx får gjort det tydeligt for børn, at ”doktorlege” kun skal leges med andre jævnbyrdige børn – ikke med voksne eller unge babysittere. Seksuelle overgreb på børn sker primært i den nære familie- og bekendtskabskreds. 
De krænkelser, der sker børn imellem vil altid ske, da børn i vuggestue- og børnehavealder endnu ikke kender de social-seksuelle spilleregler. Krænkelser i den alder er helt naturlige og som regel ufarlige i den udstrækning, at voksne omkring børnene får løst de uoverensstemmelser, der måtte være og får opløst virkningerne af eventuelle grænseoverskridende handlinger. Når sådanne krænkelser børn imellem bliver traumatiserende, så skyldes det som regel svigt fra de voksnes side. 

Når ”doktorlege” er forbudte finder grupper af børn ud af at lege disse lege i skjul for de voksnes blikke, da ”nysgerrigheden overdøver forbuddet”. Det betyder videre, at selv når noget går galt i legen, så tør børnene ikke søge de voksnes hjælp. Det gør at krænkelser dels kan stå på over tid og dels udvikles i alvorlighed, hvilket kan få overraskende betydning for børnenes personligheds- og seksuelle dannelse.

•    Hvad er det der hindrer os i, at ændre den underkendende praksis, som vi aktuelt ser?

•    Er det vores egen bornerthed eller måske generthed over emnet – eller er det kun uvidenhed?

•    Er det tankerne om, hvad naboen tænker, hvis jeg søger viden og begynder at tage mit barns udvikling alvorligt?

•    Hvor længe kan vi leve med ikke at plukke de lavesthængende frugter i forhold til at forebygge, at kommende generationer skal risikere krænkelser og mistrivsel, som vi aktuelt ser?

•    Kom og hør Frida fortælle og give konkrete eksempler på, hvordan vi som voksne kan støtte sunde følelsesmæssige og gryende seksuelle udviklinger.

KORT OM FRIDA NØDDEBO NYRUP

Frida er uddannet cand.psych og familieterapeut. Hun er tidligere lektor ved University College og medudvikler af det nationalt obligatoriske modul: "Køn, Seksualitet og Mangfoldighed” på pædagoguddannelserne i Danmark. Dertil har hun i mere end 30 år arbejdet intenst med den følelsesmæssige og den seksuelle udvikling.

EVALUERINGER

Frida har afholdt kurser og foredrag rettet mod fagpersoner, der arbejder med unge og som fx skal undervise i seksualitet.

Her får hun udelukkende rigtig gode tilbagemeldinger, som fx:

Signe Irminger, Nyborg Gymnasium:

Hvad tog du med dig? ”Virkelig gode og relevante oplæg, spændende diskussioner, super kursus”

Yderligere kommentarer: ”Frida har enorm stor viden på området og er en dygtig formidler. Jeg er blevet meget klogere på unges seksuelle og kønsmæssige udvikling og meget mere bevidst om min egen praksis som underviser og tilrettelægger af seksualundervisning – jeg anbefaler på det varmeste Fridas Kurser”

Anne Lund, Marielundskolen, Kolding

Hvad tog du med dig? ”En grundlæggende viden om børn og unges seksuelle udvikling set ud fra helhedsperspektiv. Ny viden om kønsidentitet.”

Yderligere kommentarer: ”Kurset giver en dækkende introduktion til børn og unges seksuelle udvikling – evidensbaseret med et omfattende kildemateriale. Desuden gives der mulighed for at tage praksiseksempler op undervejs.”

Mette Gravesen, Marielundskolen, Kolding

Hvad tog du med dig? “At børn og unge også udvikler sig gennem grænseoverskridende adfærd, og at det er i disse situationer, man kan vejlede og potentielt ændre adfærd.”

Yderligere kommentarer: “Som seksualvejleder ville det være rart, hvis alle personaler på skolen blev grunduddannet i at kunne samtale med eleverne, om emner, der relaterer sig til seksualundervisning. Tænk hvis vi kunne mindske skam og tabu for vores unge mennesker.”

Foredraget afholdes tirsdag d. 22. oktober 2024 kl. 19.00 - 21.00 i salen: "Månen" i Kulturhuset "Bispen", Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

Dørene åbnes kl. 18.30, og der indlægges en pause fra omkring kl. 19.50.

Det vil være muligt at købe Frida Nøddebo Nyrups børnebog: "Elbas lille ABC om seksualitet" med undertitlen: "Et bidrag til udviklingen af en sund og respektfuld seksualitet". 

Bogen kan bestilles på forhånd sammen med køb af billet, (Signeret eller ikke-signeret) og vil blive udleveret ved fremvisning af kvittering. Ved forhåndsbestilling sælges bogen med 30% rabat: 164,-

Bogen sælges også i forbindelse med foredraget, så længe lager haves. Betaling: kontant eller via MobilePay på nr. 64 61 64 (25% rabat: 176,-).

Kulturhuset Bispen, Haderslev
Bispebroen 3, 6100 Haderslev